WWR


WWR, to Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy. 

Celem WWR jest również włączenie i zaangażowanie rodziców w proces terapii, ponieważ to właśnie rodzice przy profesjonalnym wsparciu specjalistów są najbardziej kompetentnymi terapeutami własnego dziecka.

Jak uzyskać WWR?

Podstawą do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekających działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nasz zespół

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: 

– pedagog, oligofrenopedagog

– psycholog

– logopeda, neurologopeda

– terapeuta Integracji Sensorycznej

– rehabilitant

– w zależności od potrzeb inni specjaliści. 

Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii. Pozwala to na zapewnieniu dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty.

Każde dziecko objęte pomocą, w zależności od potrzeb, uczestniczy w zajęciach: rewalidacji pedagogicznej, integracji sensorycznej, logopedii i w zajęciach z psychologiem. 

Zespół specjalistów opracowuje dla każdego dziecka Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania, którego podstawę stanowi kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna. Program ten jest na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka.

 
Ogromnie ważne jest zaangażowanie rodziców w kontynuowaniu ćwiczeń, pomagamy więc rodzicom i uczymy ich, jak włączać potrzebne ćwiczenia w codzienne życie, by nie były one obciążeniem i stresem, a dawały radość i satysfakcję. 

Podstawa prawna Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Spełniamy warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

Jeśli Wasze dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, macie wątpliwości, pytania, coś Was niepokoi — zapraszamy na konsultacje!

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Facebooka Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Łódź, ul. Niciarniana 2a | Facebook

Więcej informacji odnośnie Wczesnego Wspomagania Rozwoju znajdziecie Państwo na stronie UMŁ Wczesne wspomaganie rozwoju – Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)

SOBOTY ZE SPECJALISTAMI 
Terminy spotkań w zakładce aktualności

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby zaniepokojone rozwojem swojego dziecka. Na pytania rodziców odpowiedzą – psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki oraz pozostali specjaliści pracujący z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.