Deklaracja dostępności


Wstęp

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 w Łodzi

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki są niedostępne do pobrania cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-01.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-11-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Maria Pielas

adres e-mail – kontakt@sp128.elodz.edu.pl

numer telefon – 42 678 93 05

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek A:
Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Do drzwi wejściowych szkoły prowadzi bezpieczny podjazd.
Budynek ma 3 kondygnacje. Jest dostępna winda. Wszystkie przejścia/ wejścia są szerokie, dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
Przed szkołą są oznakowane miejsca postoju (2 niebieskie koperty) dla przewozów dowożących osoby niepełnosprawne. Jest miejsce postoju dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. Na terenie szkoły jest parking dla pracowników szkoły.
W szkole są piktogramy i wykorzystuje się technologię do komunikacji alternatywnej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Budynek B:
Budynek jest parterowy. Do budynku prowadzą drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Wszystkie przejścia/ wejścia są szerokie, dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
Przed szkołą są oznakowane miejsca postoju (2 niebieskie koperty) dla przewozów dowożących osoby niepełnosprawne. Jest miejsce postoju dla rodziców dowożących dzieci do szkoły. Na terenie szkoły jest parking dla pracowników szkoły.
W szkole są piktogramy i wykorzystuje się technologię do komunikacji alternatywnej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Budynek C:
Aby wejść do budynku należy pokonać 6 stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie prowadzące do wiatrołapu. Z wiatrołapu można dostać się do piwnicy szkolnej – prowadzą do niej schody, nie ma drzwi. W piwnicy znajdują się szatnie dla uczniów. Z wiatrołapu można przejść do przestronnego korytarza (prowadzą tu drzwi otwierane ręcznie), z którego jest wejście do sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, świetlicy, pokoi administracyjnych. Wszystkie przejścia/ wejścia są szerokie.
Budynek ma 3 kondygnacje. Nie ma windy.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
Przed szkołą są oznakowane miejsca postoju dla przewozów dowożących osoby niepełnosprawne.
W szkole są piktogramy i wykorzystuje się technologię do komunikacji alternatywnej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych