Edukacja


Pierwszoklasista podczas pracy w ćwiczeniówce

Edukację podstawową można podzielić na II etapy.
I etap edukacji, to klasy I – III
II etap edukacji, to klasy IV – VIII 

Przedłużenie etapu:

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

  • o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 
  • o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

Uczniowie bez niepełnosprawności oraz uczniowie z niepełnosprawnościami, których rozwój intelektualny jest prawidłowy dla wieku lub kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa programowa w szkole podstawowej
dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością i ze spektrum autyzmu

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w załączniku nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Informatyka w klasie I

Liczebność klas

Z uwagi na niepełnosprawność uczniów klasy są niewielkie liczebnie. W naszej szkole zazwyczaj liczą od 4 – 10 uczniów. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 


Pomoc nauczyciela

W klasach I – III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w klasach I – III dla uczniów ze spektrum autyzmu oprócz nauczyciela przedmiotu jest obecna pomoc nauczyciela. Współpraca nauczyciela i pomocy nauczyciela usprawnia i ułatwia proces edukacji oraz pozwala lepiej zadbać o bezpieczeństwo i zaspokoić potrzeby uczniów. W razie konieczności pomoc nauczyciela przydzielana jest również w klasach wyższych.