Terapia


Ksawcio

Uczeń jest kwalifikowany na terapie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. To właśnie w orzeczeniu znajdują się zalecenia do pracy, potrzeby edukacyjne i terapeutyczne dziecka oraz propozycje pomocy psychologiczno – pedagogicznej . O udziale dziecka w konkretnej formie terapii może również zadecydować wychowawca lub specjalista szkolny. Zajęcia terapeutyczne są realizowane z uczniem indywidualnie lub w małych grupach.

Rewalidacja funkcji poznawczych:

Terapia pedagogiczna ma  na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową. Podczas zajęć rozwijamy, usprawniamy i doskonalimy przede wszystkim funkcje poznawcze, choćby takie jak uwaga, pamięć czy myślenie. Ale prócz ćwiczenia poważnie brzmiących funkcji, po prostu dobrze się bawimy.

Terapia metodą Warnkego –   metoda przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych mających trudności związane z czytaniem, lateralizacją, dysleksją, przetwarzaniem słuchowym i mową. Prowadzona jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu i dzieli się na dwa etapy. W pierwszym ćwiczymy funkcje podstawowe, w drugim lateralizację półkul.

Trening Metodą Biofeedback – EEG Biofeedback to nowoczesna technologia usprawniająca działanie mózgu poprzez wzmacnianie pożądanych częstotliwości fal mózgowych.

Rewalidacja mowy:

Terapia logopedyczna – diagnoza i terapia wszelkich zaburzeń w nabywaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.

Alternatywne Metody Komunikacji (AAC) – oznacza wszelkie działania, których  celem  jest  pomoc w porozumiewaniu  się  osobom  niemówiącym  lub posługującym się mową w  ograniczonym stopniu. To  system komunikowania się z otoczeniem np. wyrażanie  swoich potrzeb, myśli, uczuć , podejmowanie decyzji za pomocą znaków graficznych i  gestów. 

W naszej szkole , każdy uczeń, który wymaga wsparcia w zakresie komunikacji ma  tworzony  indywidualny system komunikacji  dostosowany do jego możliwości , który pozwoli mu na pokonywanie barier w porozumiewaniu się  z  otoczeniem.

Rewalidacja funkcji słuchowych:

Metoda Tomatisa polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Metoda Johansena –   której zadaniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w zakresie przetwarzania  bodźców słuchowych, koncentracji   i uwagi, rozumienia wypowiedzi słownych, artykulacji i wyrazistości wypowiedzi, percepcji i pamięci słuchowej, równowagi i koordynacji ruchowej, zmniejsza również nadwrażliwość na dźwięki. IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Zajęcia odbywają się indywidualnie dla każdego ucznia objętego terapią, według przygotowanego programu.

Rewalidacja rozwijania umiejętności społecznych i komunikacyjnych:

Nasz Pani Katarzyna
i technologia VR

Trening umiejętności społecznych (TUS) –  bardzo ważne zajęcia, to właśnie podczas TUS wspomagamy i  rozwijamy umiejętności społeczne ucznia. Wspieramy komunikację, umiejętności prospołeczne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz takie sfery, jak emocje czy budowanie własnej tożsamości.

Terapia przez zabawę – jej celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Poprzez różnorodne zabawy dzieci uczą się wchodzić w interakcje z drugim człowiekiem i budować relacje. Poznają siebie, rozwijają swoje talenty i zainteresowania oraz poszerzają repertuar form spędzania tzw. czasu wolnego.

Rewalidacja funkcji sensoryczno – motorycznych:

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego. Charakteryzuje się specjalnymi zestawami ćwiczeń fizycznych, które pełnią funkcje terapeutyczne. Mają doprowadzić do pełnej sprawności ruchowej oraz skorygować nieprawidłowe wzorce ruchowe i wady postawy. Podczas korektywy wykonywane są podstawowe ćwiczenia fizyczne. Główny nacisk kładzie się na zlikwidowanie wad kręgosłupa u dzieci oraz wzmocnienie mięśni posturalnych i głębokich brzucha oraz pleców.

Fabian

Terapia czaszkowo – krzyżowa –to holistyczny system terapeutyczny. Jego głównym zadaniem jest przywrócenie właściwej pulsacji płynu mózgowo – rdzeniowego. To technika bardzo delikatna i na ogół uznawana za niwelującą problemy różnego rodzaju, rozluźniającą i relaksującą. Stosowana jest u osób w każdym wieku.

Integracja sensoryczna –  to sposób, w  jaki mózg dziecka analizuje bodźce dotykowe, słuchowe, smakowe, wzrokowe i węchowe rzeczy, które są odczuwane  zarówno wewnątrz , jak i na zewnątrz ciała. Terapia ma na celu  wspomaganie prawidłowego odbioru  i analizy bodźców zewnętrznych według potrzeb indywidualnych ucznia.

Hanka

Terapia sensomotoryczna –  przeznaczona jest dla dzieci u których nie doszło do pełnej integracji odruchów wczesnodziecięcych. Dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń ruchowych odwzorowujących ruchy wykonywane przez najmłodsze dzieci. Oprócz ćwiczeń wykonywanych na macie do  treningu włącza się różne przybory np. deskę, walec, kołyskę ,huśtawkę

Integracja bilateralna –  to współpraca i koordynacja  – rozwój automatycznej dwustronnej integracji poprzez wykorzystanie aktywności fizycznej dla każdego człowieka ma daleko idące konsekwencje. Z powodu dwustronnej integracji wpływamy na motorykę małą, zdolność do koordynowania wszystkich części ciała, rozwijanie lateralizacji przez jednoczesne ćwiczenie jednej strony ciała, podczas gdy druga strona wykonuje ruchy przeciwne

Terapia ręki – na tych zajęciach nie tylko ćwiczymy dłonie i palce ale także całe ciało. Wszystko po to aby: m.in zwiększyć samodzielność dziecka związaną z samoobsługą, doskonalić umiejętność chwytu, zdolności manipulacyjne i grafomotoryczne, zwiększyć precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, ustabilizować napięcie mięśniowe oraz poprawić koncentrację i umiejętność skupienia uwagi.