IPET, WOPFU


Co kryje się za tymi tajemniczymi skrótami?

IPET, to Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

WOPFU, to Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

Podstawą prawną określającą jak należy stworzyć IPET i WOPFU dla niepełnosprawnego ucznia jest Rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

      IPET wyznacza kierunki pracy, dostosowania, formy i metody do zapewnienia uczniowi sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości, przygotowuje do pełnienia ról w życiu dorosłym na podstawie mocnych stron ucznia, jego predyspozycji i zainteresowań. IPET opracowuje zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniającej diagnozę wraz z wnioskami sformułowanymi na jej podstawie i zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. IPET opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jednak nie dłuższym niż etap edukacyjny. Z kolei spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku (przyjęło się, że spotykamy się raz na półrocze). W spotkaniach zespołu oprócz nauczycieli i terapeutów mogą uczestniczyć:

  • RODZICE
  • przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • pomoc nauczyciela
  • lekarze  
  • inni specjaliści pracujący z uczniem poza placówką